Kurirske službe

127

Usluga je čudna stvar. Ne možeš da je proizvedeš i staviš u magacin i da je imaš kad se
pojavi kupac. Kad je kupcu potrebna usluga, baš tada, u tom trenutku treba da budeš spreman da je pružiš. Ovo je naročito tačno za logističke usluge. Logistički lanac je postao
dug i sa mnogo igrača u sebi. Primer jednog od najkomplikovanijih i najzahtevnijih logističkih lanaca, koji se ujedno i najbrže razvija, jesu kurirske usluge.

Moderne kurirske usluge karakterišu sledeće osobine:

 • Brzina i efikasnost
 • Vrlo mala ograničenja vezana za veličinu paketa
 • Praćenje u realnom vremenu
 • Profesionalno pakovanje
 • Imperativ ispunjenja obaveza vezano za carine i poreze
 • Usluge skrojene po meri klijenata

Ove visoke zahteve u B2B poslovanju postavlja tržište i sve zahtevniji konzumenti kurirskih usluga, koji često unapređenje i razvoj svog poslovanja zasnivaju na perfektnim kurirskim uslugama koje će iznajmiti. Ništa nije jednostavnije ni na B2C tržištima gde savremeni potrošač podrazumeva da je dostupnost onoga što želi apsolutna i gotovo trenutna. Tržište nameće kompleksnost posla u uslovima visoke konkurencije. Potrebno je u svakom trenutku obezbediti neprekidne i stabilne tokove:

 • Robe (paketa)
 • Novca
 • Dokumentacije

Ovo pred kurirske službe postavlja težak zadatak ispunjavanja procesnih, tehničkih i informacionih zahteva koje nameće tržište. Procesi u kompaniji moraju biti optimizovani kako bi ogroman protok paketa bio moguć. Ovo podrazumeva ispunjavanje tehničkih uslova bez kojih je efikasan proces nemoguć, bilo da se radi o tehničkim uslovima u samim sabirnim centrima kroz koje prolaze paketi ili o radu na terenu gde je potrebno na primer izdati račun i izvršiti naplatu. Ispunjenje informacionih zahteva u ovakvim uslovima predstavlja imperativ, a zahtevi se razlikuju u zavisnosti od korisnika informacija: sama kompanija koja želi da ima uvid u svoju efikasnost, klijenti koji koriste usluge kompanije
za distribuciju svojih proizvoda, građani-primaoci paketa i na kraju državne institucije.

Svi navedeni zahtevi tržišta (i mnogi drugi za koje u ovom tekstu nema mesta) postavljeni su u uslovima oštre cenovne konkurencije koja kao uslov svih uslova postavlja kontrolu troškova poslovanja kurirskih službi. Zato je potrebno da znamo kako troškovi nastaju
i kako su raspoređeni po fazama investicionog ciklusa.

Opsežna i na realnim postulatima zasnovana istraživanja (autor teksta je sam proveravao, jer nije mogao da veruje) kažu da su u savremenom logističkom lancu troškovi IT-ja raspoređeni na sledeći način:

 • Troškovi nabavke i puštanja u rad sistema i opreme čine 19% ukupnih troškova
 • Troškovi održavanja i pada produktivnosti (čitaj troškovi propuštenih prilika da se usluga pruži) dostižu čak 81% ukupnih troškova

Druga skupina troškova (od 81% od ukupnih) prevashodno pripada troškovima pada produktivnosti na račun troškova održavanja, a ovaj odnos se razlikuje od grane do grane i od samog položaja u lancu vrednosti. Ovo je naročito izraženo u kurirskim poslovima gde je intenzitet eksploatacije investicije ogroman, a već opisani zahtevi tržišta rastući iz dana u dan.

Neprekidnost i stabilnost procesa su kako je već rečeno imperativ, a reagovanje na nepredviđene situacije, kakvih po zakonu velikih brojeva mora biti, (broj paketa, broj kurira, broj uređaja, broj interakcija u pojedinim fazama procesa) predstavlja uslov njihove
neprekidnosti i stabilnosti.

Za ispunjenje ovih zahteva kurirskim službama potrebni su pouzdani i dugoročni partneri koji neće pratiti zahteve klijenata samo u fazi kupovine opreme, već svakodnevno, obezbeđujući punu podršku njihovim procesima. AlbaTech se sa svojim glavnim
inostranim partnerom Honeywell-om odlučila za takav pristup. Svojim partnerima obezbeđujemo Honeywell opremu vrhunskog kvaliteta i izdržljivosti koja sama po sebi smanjuje broj nepredviđenih situacija i ispadanja iz procesa. Ovo je jednako tačno bilo da se radi o opremi u centrima (brzi skeneri, bar code štampači, pokretne trake) ili o opremanju kurira (handheld uređaji, mobilni štampači, komunikaciona oprema).

Spektar ponude je raznolik i skalabilan, pa je moguće da partneri izaberu opremu koja je prilagođena njihovim procesima i obimu poslovanja optimizjući pri tome svoje troškove i povrat investicije. Optimizaciji investicije partnera doprinosi i ogromno iskustvo koje AlbaTech, u svojih više od 30 godina postojanja i Honeywell, kao lider na svetskom tržištu, imaju i stavljaju klijentima na raspolaganje.

Postprodajne usluge, koje uz kvaliltet same opreme, opredeljujuće utiču na smanjenje već spomenutih troškova održavanja i padova produktivnosti veoma su razvijene u AlbaTech ponudi kroz sada već čuvene Honeywell medaljone. Ovi medaljoni predstavljaju prema klijentu potpuno prilagodljive pakete podrške u kojima je moguće do detalja definisati uslugu podrške bilo da se radi o stavljanju na raspolaganje rezervnih zamenskih uređaja, uslova i rokova za njihovo puštanje u rad ili o servisiranju uređaja, obaveznim zalihama rezervnih delova i rokovima popravki. Za ovo poslednje AlbaTech poseduje moderno opremljen i od Honeywell- a sertifikovan servis koji posluje isključivo sa originalnim
delovima. Upotpunjavanju ponude doprinosi i čitav spektar najsavremenijih softvera koji našim partnerima omogućavaju trenutno upravljanje opremom i aksesoarima poput baterija, što procese naših partnera čini još stabilnijim.

Od softverske ponude za praćenje rada opreme izdvajamo:

 • Operational Intelligence
 • Smart Talk
 • Launcher
 • Work Flow Management
 • Far Eye

I na kraju, ali ništa manje važno, postprodajne usluge AlbaTech-a i Honeywell-a podrazumevaju redovno informisanje partnera o novostima na tržištu opreme bilo da se radi o novim proizvodima koji možda još više odgovaraju potrebama određenih procesa ili o redovnim izveštajima o životnom ciklusu postojeće opreme. Honeywell baza znanja i stručna pomoć AlbaTech i Honeywell inženjera stoji na raspolaganju partnerima kao garant
uspešnog rešavanja izazova koji se mogu javiti na tako dinamičnom i inovativnom tržištu kao što je tržište kurirskih usluga.

U slučaju AlbaTech-a i Honeywell-a opredeljenje za građenje dugoročnih i iskrenih partnerskih odnosa sa klijentima nije samo još jedna strateška odluka već se zasniva na dubokom poznavanju tržišta i potreba klijenata kao i vrhunskoj ponudi koju ove kompanije
zajednički imaju i koja omogućava ovakvo njihovo pozicioniranje na tržištu.

Stojan Nikolić, Project Manager, ALBATECH